Homeric Epea Pteroenta on Phoenicians 

This page is produced by kind courtesy and
gracious permission of
Manolis Pantos of Daresbury Laboratory, UK.

Note: Symbol or Greek font is required to view Homer's text in Greek


ODUSSEIA

text from URL: (click)


ODYSSEY 

from Homer, The Odyssey, transl. Robert Fagles, 

Penguin Books, 1996, ISBN 0-670-82162 3 (pbk.) 


d80 andrwn d h ken tiV moi erissetai he kai ouki
d81 kthmasin h gar polla paqwn kai poll epalhqeiV 
d82 hgagomhn en nhusi kai ogdoatwi etei hlqon
d83 Kupron Foinikhn te kai AiguptiouV epalhqeiV 
d84 AiqiopaV q ikomhn kai SidoniouV kai ErembouV 
d85 kai Libuhn ina t arneV afar keraoi teleqousi


.... Believe me, 
much I suffered, many a mile I roved to haul
such treasures home in my ships. Eight years out,
wandering off as far as Cyprus, Phoenicia, even Egypt, 
I reached the Ethiopians, Sidonians, Erembians - Libya too,
where lambs no sooner spring from the womb than the grow horns.
d615 dwsw toi krhthra tetugmenon argureoV de
d616 estin apaV, cruswi d epi ceilia kekraantai
d617 ergon d Hfaistoio poren de e FaidimoV hrwV 
d618 Sidoniwn basileuV oq eoV domoV amfekaluye
d619 keise me nosthsanta tein d eqelw tod opassai

I ll give you a mixing-bowl, forged to perfection - 
it's solid silver finished off with a lip of gold.
Hephaestos made it himself. And a royal friend,
Phaedimus, king of Sidon, lavished it on me
whenhis palace welcomed me on passage home.

l119 autar ephn mnhsthraV eni megaroisi teoisi
l120 kteinhis he dolwi h amfadon oxei calkwi
l121 ercesqai dh epeita labwn euhreV eretmon
l122 eiV o ke touV afikhai oi ouk isasi qalassan
l123 anereV oude q alessi memigmenon eidar edousin
l124 oud ara toi isasi neaV foinikoparhouV 
l125 oud euhre eretma ta te ptera nhusi pelontai

But once you have killed those suitors in your halls -
by stealth or in open fight with slashing bronze -
go forth once more, you must ...
carry your well-planed oar until you come
to a race of people who know nothing of the sea,
whose food is never seasoned with salt, strangers all
to ships with their crimson prows and long slim oars,
wings that make ships fly.
n271 autar epei dh ton ge katektanon oxei calkwi
n272 autik egwn epi nha kiwn FoinikaV agauouV 
n273 ellisamhn kai sfin menoeikea lhida dwka

Once I'd cut him down
I made for a ship and begged the Phoenician crew for mercy,
paying those dcent hands a hearty share of plunder
n281 all autwV apobanteV ekeimeqa nhoV apanteV 
n282 enq eme men glukuV upnoV epellabe kekmhwta
n283 oi de crhmat ema glafurhV ek nhoV elonteV 
n284 katqesan enqa per autoV epi yamaqoisin ekeimhn
n285 oi d eV Sidonihn eu naiomenhn anabanteV 
n286 wicont autar egw lipomhn akachmenoV htor

A welcome sleep came over my weary bones at once,
while the crew hoisted up my loot from the holds
and set it down on the sand near where I slept.
They reembarked, now homeward bound for Sidon,
their own noble city, leaving me here behind,
homesick in my heart..."
x285 enqa men eptaeteC menon autoqi polla d ageira
x286 crhmat an AiguptiouV andraV didosan gar apanteV
x287 all ote dh ogdoon moi epiplomenon etoV hlqe
x288 dh tote Foinix hlqen anhr apathlia eidwV 
x289 trwkthV oV dh polla kak anqrwpoisin ewrgei
x290 oV m age parpepiqwn hisi fresin ofr ikomesqa
x291 Foinikhn oqi tou ge domoi kai kthmat ekeito
x292 enqa par autwi meina telesforon eis eniauton
x293 all ote dh mhneV te kai hmerai eceteleunto
x294 ay peritellomenou eteoV kai ephluqon wrai
x295 eV Libuhn m epi nhoV eessato pontoporoio
x296 yeudea bouleusaV ina oi sun forton agoimi
x297 keiqi de m wV perashisi kai aspeton wnon eloito
x298 twi epomhn epi nhoV oiomenoV per anagkhi
x299 h d eqeen borehi anemwi akraei kalwi
x300 messon uper KrhthV ZeuV de sfisi mhdet oleqron
x301 all ote dh Krhthn men eleipomen oude tiV allh
x302 faineto gaiawn all ouranoV hde qalassa
x303 dh tote kuanehn nefelhn esthse Kroniwn
x304 nhoV uper glafurhV hcluse de pontoV up authV
x305 ZeuV d amudiV bronthse kai embale nhi keraunon
x306 h d elelixqh pasa DioV plhgeisa keraunwi
x307 en de qeeiou plhto peson d ek nhoV apanteV
x308 oi de korwnhisin ikeloi peri nha melainan
x309 kumasin emforeonto qeoV d apoainuto noston
So, 
there I lingered for seven years, amassing a fortune
from all the Egyptian people loading me with gifts.
Then, at last, when the eighth had come full turn,
along comes this Phoenician one fine day ...
a scoundrel, swindler, an old hand at lies
who'd already done the world a lot of damage.
Well, he smoothly talked me round and off we sailed,
Phoenicia-bound, where his house and holdings lay.
There in his care I stayed till the year was out.
Then, when months and days had run their course
and the year wheeled round and the seasons came again,
he conned me aboard his freighter bound for Libya,
pretending I'd helphim ship a cargo for sale
but in fact he'd sell me there and make a killing!
I suspected as much, of course, but had no choice,
so I boarded with him, yes, and the ship ran on
with a good North Wind gusting -
fast on the middle passage clear of Crete -
but Zeus was brewing mischief for that crew ...
Once we'd left the island in our wake - 
no land at all in sight, nothing but sea and sky - 
then Zeus the son of Cronus mounted a thunderhead
above our hollow ship and the deep went black beneath it.
Then, then in the same breath Zeus hit the craft
with a lightning bolt and thunder. Round she span,
reeling under the impact, filled with reeking brimstone,
shipmates pitching out of her, bobbing round like seahawks
swept along by the breakers past the trim black hull -
and the god cut short their journey home forever.
x499 wV efat wrto d epeita QoaV AndraimonoV uioV 
x500 karpalimwV apo de clainan qeto foinikoessan
x501 bh de qeein epi nhaV egw d eni eimati keinou
x502 keimhn aspasiwV fae de crusoqronoV HwV 

Thoas, son of Andraemon, sprang up at once,
flung off his purple cloak and ran to the ships
while I, bundling into his wrap, was glad at heart
till Dawn rose on her golden throne once more.
o115 dwsw toi krhthra tetugmenon argureoV de
o116 estin apaV cruswi d epi ceilea kekraantai
o117 ergon d Hfaistoio poren de e FaidimoV hrwV 
o118 Sidoniwn basileuV oq eoV domoV amfekaluye
o119 keise me nosthsanta tein d eqelw tod opassai

I ll give you a mixing-bowl, forged to perfection - 
it's solid silver finished off with a lip of gold.
Hephaestos made it himself. And a royal friend,
Phaedimus, king of Sidon, lavished it on me
when his palace welcomed me on passage home.
o415 enqa de FoinikeV nausiklutoi hluqon andreV
o416 trwktai muri agonteV aqurmata nhi melainhi
o417 eske de patroV emoio gunh FoiniVV eni oikwi
o418 kalh te megalh te kai aglaa erg eiduia
o419 thn d ara FoinikeV polupaipaloi hperopeuon
o420 plunoushi tiV prwta migh koilhi para nhi
o421 eunhi kai filothti ta te frenaV hperopeuei
o422 qhluterhisi gunaixi kai h k euergoV ehisin
o423 eirwta dh epeita tiV eih kai poqen elqoi
o424 h de mal autika patroV epefraden uyerefeV dw
o425 ek men SidwnoV polucalkou eucomai einai
o426 kourh d eim ArubantoV egw rudon afneioio
o427 alla m anhrpaxan Tafioi lhistoreV andreV
o428 agroqen ercomenhn perasan de me deur agagonteV
o429 toud androV proV dwmaq o d axion wnon edwke
o430 thn d aute proseeipen anhr oV emisgeto laqrhi
o431 h ra ke nun palin autiV am hmin oikad epoio
o432 ofra idhiV patroV kai mhteroV uyerefeV dw
o433 autouV t h gar et eisi kai afneioi kaleontai
o434 ton d aute proseeipe gunh kai ameibeto muqwi
o435 eih ken kai tout ei moi eqeloite ge nautai
o436 orkwi pistwqhnai aphmona m oikad apaxein
o437 wV efaq oi d ara panteV apwmnuon wV ekeleuen
o438 autar epei r omosan te teleuthsan te ton orkon
o439 toiV d autiV meteeipe gunh kai ameibeto muqwi
o440 sighi nun mh tiV me prosaudatw epeessin
o441 umeterwn etarwn xumblhmenoV h en aguihi
o442 h pou epi krhnhi mh tiV poti dwma geronti
o443 elqwn exeiphi o d oisamenoV katadhshi
o444 desmwi en argalewi umin d epifrasset oleqron
o445 all ecet en fresi muqon epeigete d wnon odaiwn
o446 all ote ken dh nhuV pleih biotoio genhtai
o447 aggelih moi epeita qowV proV dwmaq ikesqw
o448 oisw gar kai cruson otiV c upoceirioV elqhi
o449 kai de ken all epibaqron egwn eqelousa ge doihn
o450 paida gar androV ehoV eni megaroiV atitallw
o451 kerdaleon dh toion ama trocownta quraze
o452 ton ken agoim epi nhoV o d umin murion wnon
o453 alfoi ophi perashte kat alloqroouV anqrwpouV
o454 h men ar wV eipouV apebh proV dwmata kala
o455 oi d eniauton apanta par hmin auqi menonteV
o456 en nhi glafurhi bioton polun empolownto
o457 all ote dh koilh nhuV hcqeto toisi neesqai
o458 kai tot ar aggelon hkan oV aggeileie gunaiki
o459 hluq anhr poluidriV emou proV dwmata patroV
o460 cruseon ormon ecwn meta d hlektroisin eerto
o461 ton men ar en megarwi dmwiai kai potnia mhthr
o462 cersin t amfafownto kai ofqalmoisin orwnto
o463 wnon upiscomenai o de thi kateneuse siwphi
o464 htoi o kanneusaV koilhn epi nha bebhkei
o465 h de me ceiroV elousa domwn exhge quraze
o466 eure d eni prodomwi hmen depaV hde trapezaV
o467 andrwn daitumonwn oi meu pater amfepenonto
o468 oi men ar eV qwkon promolon dhmoio te fhmin
o469 h d aiya tri aleisa katakruyaV upo kolpwi
o470 ekferen autar egwn epomhn aesifrosunhisi
o471 duseto t helioV skiownto te pasai aguiai
o472 hmeiV d eV limena kluton hlqomen wka kionteV
o473 enq ara Foinikwn andrwn hn wkualoV nhuV
o474 oi men epeit anabanteV epepleon ugra keleuqa
o475 nw anabhsamenoi epi de ZeuV ouron iallen
o476 exhmar men omwV pleomen nuktaV te kai hmar
o477 all ote dh ebdomon hmar epi ZeuV qhke Kroniwn
o478 thn men epeita gunaika bal ArtemiV ioceaira
o479 antlwi d endouphse pesouV wV einalih khx
o480 kai thn men fwkhisi kai icqusi kurma genesqai
o481 ekbalon autar egw lipomhn akachmenoV htor
o482 touV d Iqakhi epelasse ferwn anemoV te kai udwr
o483 enqa me LaerthV priato kteatessin eoisin
o484 outw thnde te gaian egwn idon ofqalmoisi
One day
a band of Phoenicians landed there. The famous sea-dogs,
sharp bargainers too, the holds of their black ship
brimful with a hoard of flashy baubles. Now,
my father kept a Phoenician woman in his house,
beautiful, tall and skilled at weaving lovely things,
and her rascal countrymen lusted to seduce her, yes,
and lost no time - she was washing clothes when one of them
waylaid her beside their ship, in a long deep embrace
that can break a woman's will, even the best alive.
And then he asked her questions ...
her name, who was she, where did she come from?
She waved at once to my father's high-roofed house-
"But I'm proud to hail from Sidon paved in bronze," she said,
"and Arybas was my father, a man who rolled in wealth.
I was heading home from the fields when Taphian pirates
snatched me away, and the shipped and sold me here
to this man's house. He paid a good stiff price!"
The sailor, her secret lover, lured her on:
"Well then, why don't you sail back home with us?-
see your own high house, your father and mother there,
They're still alive, and people say they're rich!
"Now there's a tempting offer," she said in haste,
"if only you sailors here would swear an oath
you'll land me safe at home without a scratch."
Those were her terms, and once they vowed to keep them,
swore their oaths they'd never do her harm,
the woman hatched a plan: "Now not a word!
Let none of your shipmates say a thing to me,
meeting me on the street or at the springs.
Someone might go running off to the house
and tell the old king - he'd think the worst,
clap me in cruel chains and find a way to kill you.
So keep it a secret, down deep, get on with buying
your home cargo, quickly. But once your holds
are loaded up with goods, then fast as you can
you send the word to me over there at the palace.
I'll bring you all the gold I can lay my hands on
and something else I'll give you in the bargain,
fare for passage home ..
I'm nurse to my master's son in the palace now -
such a precious toddler, scampering round outside,
always at my heels. I'll bring hime aboard as well.vWherever you sell him off, whatever foreign parts,
he'll fetch you quite a price!"
Bargain struck,
back the woman went to our lofty halls
and the rovers stayed on with us one whole year,
bartering, piling up big hoards in their hollow ship,
and once their holds were loaded full of sailing
the sent a messenger, fast, to alert the woman.
This crafty bandid came to my father's house
dangling a golden choker linked with amber beads,
and while the maids at hall and my noble mother
kept on fondling it - dazzled, feasting their eyes
and making bids- he gave a quiet nod to my nurse,
he gave her the nod and slunk back to his ship.
Grabbing my hand, she swept me though the house
and there in the porch she came on cups and tables
left by the latest feasters, father's men of council
just gone off to the meeting grounds for full debate -
and quick as a flash she snatched up three goblets,
tucked them into her bosom, whisked them off
and I tagged along, lost in all my innocence! 
The sun sank, the roads of the world grew dark
and both on the run, we reached the bay at once
where the swift Pheonician ship lay set to sail.
Handing us up on board, the crewmen launched out
on the foaming lanes and Zeus sent wind astern.
Six whole days we sailed, six nights, nonstop
and then, when the god brought on the seventh day,
Artemis showring arrows came and shot the woman -
headfirst into the bilge she splashed like a devine tern
and the crewmen heaved her body over, a nice treat for the seals and fish, but left me all alone,
cowering, sick at heart ...
Until at last,vthe wind and current bore us on to Ithaca,
here where Laertes bought me with his wealth.
And so I first laid eyes on this good land."


ILIAS

text from (click)


ILIAD

from Homer, the Iliad transl. by Robert Fitzgerald 

Oxford University Press, Oxford, 1989, ISBN 0-19-281594-6.


D139 akrotaton d ar oistoV epegraye croa fwtoV 
D140 autika d erreen aima kelainefeV ex wteilhV 
D141 wV d ote tiV t elefanta gunh foiniki mihnhi 
D142 MhioniV he Kaeira parhion emmenai ippwn 
Then dark blood rippled in a clouding stain
down from the wound, as when a Maeonian
or a Carian woman dyes clear ivory
to be the cheekpiece of a chariot team.
Z219 OineuV men zwsthra didou foiniki faeinon 
[Oeneus'] offering was a loin-guard sewn in purple,
Z288 auth d eV qalamon katebhseto khwenta 
Z289 enq esan oi peploi pampoikiloi erga gunaikwn 
Z290 Sidoniwn taV autoV AlexandroV qeoeidhV 
Z291 hgage Sidonihqen epiplwV eurea ponton 
Z292 thn odon hn Elenhn per anhgagen eupatereian 
But [Hecabe] went down to the low chamber
fragrant with cedar, where her robes were kept,
embroidered work by women of Sidonia
Alexandrus had brought, that time he sailed
and ravished Helen, princess, pearl of kings.
H305 AiaV de zwsthra didou foiniki faeinon 
and Aias gave him his loin-guard, sewn in purple
Q116 Nestwr d en ceiressi lab hnia foinikoenta 
Q117 mastixen d ippouV taca d EktoroV agci genonto 

Lord Nestor took the [purple] reins and whipped the horses
forward until they came in range of Hector
K131 wV eipwn endune peri sthqessi citwna 
K132 possi d upo liparoisin edhsato kala pedila 
K133 amfi d ara clainan peronhsato foinikoessan 
K134 diplhn ektadihn oulh d epenhnoqe lacnh 

With this he pulled his tunic to his waist, 
tied his smooth feet into good rawhide sandals
and gathered round hin with a brooch
his great red double mantle, lined with fleece.
X312 thn d apameibomenoV prosefh nefelhgereta ZeuV 
X313 Hrh keise men esti kai usteron ormhqhnai 
X314 nwi d ag en filothti trapeiomen eunhqente 
X315 ou gar pw pote m wde qeaV eroV oude gunaikoV 
X316 qumon eni sthqessi periprocuqeiV edamassen 
X317 oud opot hrasamhn IxionihV alocoio 
X318 h teke Peiriqoon qeofin mhstwr atalanton 
X319 oud ote per DanahV kallisfurou AkrisiwnhV 
X320 h teke Persha pantwn arideiketon andrwn 
X321 oud ote FoinikoV kourhV thlekleitoio 
X322 h teke moi Minw te kai antiqeon Radamanqun 
X323 oud ote per SemelhV oud AlkmhnhV eni Qhbhi 
X324 h r Hraklha kraterofrona geinato paida 
X325 h de Diwnuson Semelh teke carma brotoisin 
X326 oud ote DhmhtroV kalliplokamoio anasshV 
X327 oud opote LhtouV erikudeov oude seu authV 
X328 wV seo nun eramai kai me glukuV imeroV airei 
The lord of cloud replied: "But you may go there
later, Hera. Come, lie down. We two
must give ourselves to love-making. Desire
for girl or goddess in so wild a flood
never came over me! Not for Ixion's bride
who bore that peerless hero, Peirithous
or Danae with her delicious legs,
illustrius Perseus' mother; or Europa,
daughter of Phoenix, world renowed, who bore me 
Minos and magnificent Rhadamanthys;
Semele or Alkmene, Theban ladies-
one bore the rugged hero Herakles,
the other Dionysus, joy of men -
or Demeter, the queen in her blond braids;
or splendid Leto; or yourself! No lust
as sweet as this for you has ever taken me!
O535 tou de MeghV koruqoV calkhreoV ippodaseihV 
O536 kumbacon akrotaton nux egcei oxuoenti 
O538 kappesen en konihisi neon foiniki faeinoV 

Now that son, Meges,
thrust at the crown of Dolops' helm. He broke
the horsehair plume away, and down it fell,
resplendent with fresh purple, in the dust.
Y708 wV efat wrto d epeita megaV TelamwnioV AiaV 
Y709 an d OduseuV polumhtiV anistato kerdea eidwV 
Y710 zwsamenw d ara tw ge bathn eV messon agwna 
Y711 agkaV d allhlwn labethn cersi stibarhisin 
Y712 wV ot ameibonteV touV te klutoV hrare tektwn 
Y713 dwmatoV uyhloio bias anemwn aleeinwn 
Y714 tetrigei d ara nwta qraseiawn apo ceirwn 
Y715 elkomena sterewV kata de notioV reen idrwV 
Y716 puknai de smwdiggeV ana pleuraV te kai wmouV 
Y717 aimati foinikoessai anedramon oi de mal aiei 
Y718 nikhV iesqhn tripodoV peri poihtoio 
Y719 out OduseuV dunato sfhlai oudei te pelassai 
Y720 out AiaV dunato kraterh d exen iV OdushoV 
Up they stood,
huge Aias Telamonius, then Odysseus,
the calculating and resourceful man.
Wearing their belts, the two leaned toward each other
in the arena, and with oaken hands
gripped one another's elbows. Think of timbers
fitted at a steep angle for a roof
a master-builder makes to break the winds!
The bones in each man's back creaked at the strain
put on him by their corded thews, and sweat
ran down in rills. Around their ribs and shoulders
welts were raised by the holds they took, all scarlet
where the blood gathered. Without pause they strove
to win the tripod: neither could Odysseus
throw his man and pin him, nor could Aias,
countered by Odysseus' brawn.
Y740 PhleidhV d aiy alla tiqei tacuthtoV aeqla 
Y741 argureon krhthra tetugmenon ex d ara metra 
Y742 candanen autar kallei enika pasan ep aian 
Y743 pollon epei SidoneV poludaidaloi eu hskhsan  Y744 FoinikeV d agon andreV ep heroeidea ponton 
Y745 sthsan d en limenessi Qoanti de dwron edwkan 
Y746 uioV de Priamoio LukaonoV wnon edwke 
Y747 Patroklwi hrwi IhsonidhV EunhoV 
Y748 kai ton AcilleuV qhken aeqlion ou etaroio 
Y749 oV tiV elafrotatoV possi kraipnoisi peloito 

For the next event, the quarter mile, Achiles
offered a silver winebowl of six gallons. 
Never a mixing bowl in all the world
could match its beauty: artisans of Sidon
had lavished art upon it. Phoenicians
had brought it by sea and, mooring ship
ina roadstead, had conferred the bowl on Thoas
Euneos, son of Jason, later gave it
as ransom to Patroclos for Lykaon, 
son of Priam. Now at his old friend's funeral
Achilles put the bowl down, as first prize,
for that man who should prove the faster runner.

Visitors by Cities:
Light Green online NOW,
© Copyright, All rights reserved by original referenced materials and the author: https://phoenicia.org © Phoenician Canaanite Encyclopedia -- © Phoenician Encyclopedia -- © Punic Encyclopedia -- © Canaanite Encyclopedia -- © Encyclopedia Phoeniciana, Encyclopedia Punica, Encyclopedia Canaanitica.  
Use of materials from this site are not allowed without written permission and must hyperlink back to https://phoenicia.org
Trade MarkThe material in this website was researched, compiled, & designed by Salim George Khalaf, site owner, author & editor.

© Copyright, Declared and implied copyright laws must be observed always for text or graphics in compliance with international and domestic laws.

DATE (Christian and Phoenician): ,
year 4758 after the foundation of Tyre

This site has been online for more than 21 years.
We have more than 461 pages and over more than 420,000 words, with 10,000 incoming links
The equivalent of this website is about 2,000 printed pages.

Contact:
Salim George Khalaf, Byzantine Phoenician Descendent
Salim is from Shalim, Phoenician god of dusk, whose place was Urushalim/Jerusalem
"A Bequest Unearthed, Phoenicia" — Encyclopedia Phoeniciana

Ø